Prostředí 

 • Třídy v naší školce jsou vybaveny smysluplnými aktivitami, Montessori pomůckami či didaktickými aktivitami.
 • Prostor naší mateřské školy je vybaven moderním dřevěným nábytkem, který umožňuje strukturovat třídu podle oblastí zájmu na základě Montessori vzdělávání: oblast praktického života, oblast jazyka, matematiky, smyslové výchovy a oblasti zaměřené na poznávání světa.
 • Ve třídě je čtenářský koutek, hudební koutek a prostor pro umělecké vyjádření dětí.
 • Součástí prostředí je polytechnický koutek s pracovním ponkem. Zde se děti učí rozvíjet polytechnické dovednosti - od zatloukání hřebíku, práci s pilou až po výrobu vlastních výrobků.
 • Prostředí je přizpůsobeno dítěti. Pro vymezení vlastního hracího prostoru dítěte slouží dětem koberečky a podložky.

Vzdělávací nabídka

 • Učitel je v roli průvodce a pomáhá dítěti na cestě za jeho poznáním. V mateřské škole pomáháme dětem s pomůckami, aktivitami a snažíme se o rozvoj samostatnosti dítěte.
 • Děti v naší mateřské škole si vybírají aktivity dle vlastního zájmu a potřeby.
 • Dáváme dítěti možnost svobodné volby ve výběru práce. Současně mu ale pomáháme vybírat takovou činnost, pro kterou se nedokáže samo rozhodnout.
 • Dáváme svobodu dítěti tam, kde je schopné převzít zodpovědnost.
 • Jako učitelé - průvodci zasahujeme v případě, kdy se dítě nudí, nedokáže si vybrat činnost, nebo kde jsou porušována pravidla.
 • Podporujeme a pomáháme dětem, které pomoc potřebují.
 • Snažíme se doprovodit dítě do stádia vlastní odpovědnosti.

Přizpůsobení se tempu žáka

 • Postupuje se individuálně, podle tempa učení každého dítěte.

Organizační formy vzdělávání

 • Individualizovaná - ve třídě je zajištěn větší počet učitelů při ranním bloku, a proto je možné vzdělávání individualizovat. Děti pracují individuálně nebo ve skupině dětí podle vlastní potřeby.
 • Využíváme hojně práci ve skupině, dvojicích. Děti se učí vnímat druhého či skupinu a učí se naslouchat jiným názorům.

Metody vzdělávání

 • Montessori pomůcky zajišťují přirozené poznávání a objevování.
 • V mateřské škole snažíme o zodpovědnost dětí za své vlastní činy a využíváme tedy metod zkušenostního učení, kdy se děti pomocí konkrétního zážitku uvědomují své zkušenosti a upravují je tak na základě proběhlého zážitku.
 • Děti jsou vedeny k práci a spolupráci ve skupině při různých činnostech. Již od útlého věku je učíme, že život se odehrává ve společnosti lidí a umění jednat a komunikovat jsou důležité dovednosti, které je třeba už v mateřské škole rozvíjet.
 • Děti milují pokusy. A jak se nejlépe něco naučit než tím, že si to zkusíme a uvidíme, co se stane? Objevování formou pokusů je zábavné, hravé a konkrétní.

Smysl a řád

 • Pomůcky mají své stanovené a vyhrazené místo v policích. Jsou roztříděny dle vzdělávacího obsahu a oblastí zájmu. Je dbáno na správné uložení pomůcky, dítě najde pomůcku vždy na stejném místě.
 • Děti jsou vedeny ke smyslu pro pořádek. Uklízí si po svačině, obědě, ale i po výtvarných aktivitách či vlastním objevování.

Motivace

 • Snažíme se děti motivovat pro práci s danou pomůckou.
 • Snažíme se děti vést k vlastnímu hodnocení a práci s vlastním portfoliem.
 • Nikdy nepoužíváme posuzující hodnocení a snažíme se v dětech probudit smysl pro vlastní zhodnocení.

Osobnost učitele

 • Přístup k dítěti je založen na partnerském přístupu - dítě je vedeno k sebehodnocení (vlastní kontrola chyb je součástí pomůcek).
 • Učitelé vyzdvihují popisným jazykem, co se dítě naučilo a učí dítě pracovat s vlastním portfoliem.
 • Svoboda mluvit (ale bez rušení ostatních) podle libosti, ale vždy s respektem k druhému a potichu.
 • U každého dítěte učitelé pomáhají rozpoznávat senzitivní fáze (v různém věku jsou různé senzitivní (citlivá) období pro rozvoj).
 • Učitel respektuje jedinečnost každého dítěte.

Ticho a klid

 • Součástí výuky je také TICHO, KLID A HARMONIE. Děti jsou vedeny k práci v tichu, aby bylo podporováno soustředění na práci s pomůckou.
 • Součástí výuky je rozvoj vnitřní harmonie a rovnováhy, zejména při činnostech na elipse, popř. specifickými relaxačními cvičeními.
Zjistit více informací o EU dotacích


Děkujeme za podporu městu Letohrad
letohrad znak text
Adresa

Tyršova 949
561 51 Letohrad

Kontakty

+420 603 383 480
skolka@skipi.cz