Osnova přiloženého dokumentu ke stažení

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 • 1.1 Vydání školního řádu
 • 1.2 Obsah školního řádu
 • 1.3 Závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

 • 3.1 Práva dítěte:
 • 3.2 Povinnosti dítěte
 • 3.3 Zákonní zástupci mají právo
 • 3.4 Povinnosti zákonných zástupců
  • 3.4 a Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provoz a vnitřní režim školy

 • 5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ
 • 5.2 Organizace stravování dětí
 • 5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
  • 5.3 a Povinné předškolní vzdělávání
 • 5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ
 • 5.5 Evidence dítěte (školní matrika)
 • 5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ
 • 5.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu
 • 5.8 Platby v MŠ

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 • 6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
 • 6.2 První pomoc a ošetření
 • 6.3 Pobyt dětí v přírodě
 • 6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity
 • 6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

Školní řád ke stažení

Montessori školka

Otevřeno - provozní doba.

+420 603 383 480

Kroužky

Funpark

Otevřeno - otevírací doba.

+420 775 981 805

Restaurace

Otevřeno - otevírací doba.

+420 774 619 431

Top